Rozdělení tříd

Koťátka (2–3 roky)

V naší miniškolce je pro nás nejdůležitější, aby se naše nejmenší Koťátka cítila bezpečí, lásku a důvěru, na což dohlížejí dvě paní učitelky a jedna asistentka.

Je pro nás zásadní, aby se děti cítily jako doma, proto je ve skupině menší počet dětí. Prostředí třídy je navrženo s důrazem na bezpečnost, estetiku, zároveň ale dbáme na to, aby bylo pro naše Koťátka podnětné. V tomto prostředí se tak děti seznamují s ostatními dětmi, osamostatňují se a pomalu uvykají pobytu mimo domov a rodinu. Děti se s angličtinou seznamují zatím pouze v podobě písniček či básniček.

V miniškolce myslíme i na zdravý tělesný vývoj, proto děti pravidelně tráví dopolední čas na přilehlé zahradě či na procházkách po blízkém okolí a ranní cvičení tráví v naší sportovní místnosti, kde mají dostatek místa na všechny možné cviky a tance. 

Lištičky (3–4 roky)

Do třídy našich Lištiček nastupují tříleté děti, které jsou většinou schopny sebeobsluhy, to znamená, že jsou relativně samostatné. Tímto stupněm začíná pravidelná česko-anglická výuka. Děti v Lištičkách čeká třída, kde absolvují bohatý program plný her, a sportování v českém a anglickém jazyce.

Paní učitelky kladou důraz na socializaci dětí a na navazování vztahů ve skupině. Děti se seznamují s třídními pravidly, která jim napomáhají cítit se bezpečně. Třída je vybavena senzomotorickými pomůckami, jejichž pomocí děti rozvíjí smyslové a pohybové ústrojí. Jelikož dbáme na zdravý všestranný vývoj dětí, tak kromě přirozeného pohybu na zahradě mateřské školy či v jejím okolí organizujeme pro děti ze třídy Lištiček a starší děti intenzivní plavecký kurz.

Česky hovořící paní učitelka pomáhá prohlubovat slovní zásobu dětí a klade důraz na správný vývoj mateřského jazyka. Děti v této třídě už mají také logopedický dohled, abychom zachytili případné nedokonalosti. Anglicky mluvící paní učitelka na děti hovoří dle zásady metodiky OPOL, kterou naše mateřská škola využívá, pouze anglicky. Po roce děti z Lištiček jsou schopny rozumět anglicky hovořící paní učitelce, což jim napomáhá v přesunu do dalšího stupně naší mateřské školy.

Lvíčátka (4–5 let)

Ve Lvíčatech, „před-předškolácích“, mají děti českého a anglicky mluvícího pedagoga. Děti v tomto stupni mateřské školy již plní složitější úkoly: v oblasti jemné motoriky pracují s menšími předměty, v rámci kreslení přibývají různorodější náměty a techniky. Komunikací s pedagogy nezdokonalují pouze své jazykové dovednosti a kompetence, rozvíjejí díky ní i svou paměť. Delší procházky podporují prostorové vnímání. Poslech delších příběhů a pohádek napomáhá spontánní komunikaci a usnadňuje tak sociální vazby. Děti se v průběhu tohoto cyklu stávají se více nezávislými. Od tohoto cyklu jsou pro děti organizovány externí kroužky s různým zaměřením, navíc je dětem nabízen například i týdenní lyžařský, nebo in-line kurz. 

Třída je vybavena senzomotorickými pomůckami, jejichž pomocí děti rozvíjí smyslové a pohybové ústrojí. Děti ze Lvíčat též podnikají delší výlety nejen do okolí mateřské školy a mohou se také účastnit školy v přírodě, nebo přespávání v mateřské škole. Na konci tohoto ročníku většina dětí rozumí delším anglickým větám, jsou schopny komunikovat s anglicky hovořící paní učitelkou.

Sovičky (5–6(7) let)

V „předškolácích“ děti plynule navazují na předchozí stupeň: rozvíjejí svou angličtinu tak, že většina dětí je schopna bez problémů komunikovat s anglicky mluvící učitelkou. Naši předškoláci jsou cíleně a metodicky připravováni na přechod na základní školu: je jim nabízen externí kurz pro rozvoj intelektu předškolních dětí, dále pak dostávají pravidelně zábavné a hravé domácí úkoly zaměřené na procvičování a rozvíjení schopností a dovedností, které souvisejí s předškolní zralostí.

Naše mateřská škola pravidelně oslovuje prestižní základní školy, kam naši předškoláci po skončení docházky přecházejí. Přechod na základní školu probíráme též na osobních setkáních s rodiči. Pedagogové nabízejí bohatý program zaměřený na všeobecný rozvoj dětí, kterým jsou nabízena témata týkající se reálií domácích i těch, která jsou spojena s anglicky hovořícím světem.

Anglicky komunikující paní učitelka pracuje s metodou výuky Jolly phonics. Většina dětí je na konci tohoto cyklu schopna komunikovat s anglicky hovořícím pedagogem, rozumí významu delšího textu. Naši předškoláci též chodí na výlety, exkurze a výstavy nebo starají se o okolí své školky. Nezapomínáme ani na to, aby děti měly dostatečný čas na volnou hru.  

Zavřít menu